რეკლამა

ვებ პორტალი MULTIMEDIA.GE გთავაზობთ სარეკლამო-საბანერო მომსახურებას. თქვენი რეკლამა ყველაზე ეფექტურ ადგილზე განთავსდება ყოველი სიახლის თავში ან ბოლოში და მას ყველა მკითხველი იხილავს.

ჩვენ ასევე გთავაზობთ ფოტო-ვიდეო მომსახურებას და  მონტაჟს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

577 13 11 12

გადმოწერეთ სარეკლამო პაკეტის პირობები და ტარიფები