ბოლო ამბები
მაისი 21, 2024

როგორ უნდა განვითარდეს რუსეთი? – ვლადიმერ პუტინმა 2030-36 წლების გეგმა დაამტკიცა

მაი8,2024
გაზიარება

ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას რუსეთის ეროვნული განვითარების მიზნების შესახებ 2030 წლამდე და მომავლისთვის 2036 წლამდე. დოკუმენტი  კრემლის პრესსამსახურმა გამოაქვეყნა,

“დოკუმენტის მიხედვით, ქვეყნის განვითარების ძირითადი მიზნებია:

მოსახლეობის შენარჩუნება, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ხალხის კეთილდღეობის გაუმჯობესება, ოჯახების მხარდაჭერა;

თითოეული ადამიანის პოტენციალის რეალიზება, მისი ნიჭის განვითარება, პატრიოტული და სოციალურად პასუხისმგებელი პიროვნების აღზრდა;

კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო;

გარემოსდაცვითი კეთილდღეობა;

მდგრადი და დინამიური ეკონომიკა;

ტექნოლოგიური ლიდერობა;
სახელმწიფო და მუნიციპალური მმართველობის ციფრული ტრანსფორმაცია, ეკონომიკა და სოციალური სფერო.

ამრიგად, მოსახლეობის შენარჩუნების, ჯანმრთელობის გაძლიერებისა და ადამიანების კეთილდღეობის გაუმჯობესების, ასევე ოჯახის მხარდაჭერის მიზნით, სახელმწიფოს მეთაურმა დაავალა:

შობადობის საერთო კოეფიციენტის გაზრდა 2030 წლისთვის 1,6-მდე და 2036 წლისთვის 1,8-მდე;

2030 წლისთვის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა 78 წლამდე და 2036 წლისთვის 81 წლამდე;

2030 წლისთვის სიღარიბის მაჩვენებლის შემცირება შვიდ პროცენტზე და 2036 წლამდე ხუთ პროცენტზე ქვემოთ;

უზრუნველყოს მინიმალური ხელფასის ზრდა, მათ შორის 2030 წლისთვის გასულ წელთან შედარებით ორჯერ გაზრდის ჩათვლით, ისე, რომ ის იყოს მინიმუმ 35 ათასი რუბლი თვეში.

თითოეული ადამიანის პოტენციალის რეალიზება, მისი ნიჭის განვითარება, პატრიოტი და სოციალურად პასუხისმგებელი პირის აღზრდა :

2030 წლისთვის შექმნას პირობები ჰარმონიულად განვითარებული, პატრიოტული და სოციალურად პასუხისმგებელი პიროვნების აღზრდისთვის ტრადიციული რუსული სულიერი, მორალური, კულტურული და ისტორიული ფასეულობების საფუძველზე;

გაზარდოს უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა, რომლებიც სწავლობენ რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში და სამეცნიერო ორგანიზაციებში არანაკლებ 500 ათას ადამიანამდე.

კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შესაქმნელად : დამხმარე დასახლებებში საცხოვრებელი გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება 2030 წლისთვის 30 პროცენტით და 2036 წლისთვის 60 პროცენტით;

უზრუნველყოს რუსებისთვის საცხოვრებელი ფართი მინიმუმ 33 კვადრატული მეტრი ერთ ადამიანზე 2030 წლისთვის და მინიმუმ 38 კვადრატული მეტრი 2036 წლისთვის;

საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობის გაზრდა პირველად ბაზარზე; მოსახლეობის სოციალური გაზიფიცირების პროგრამის ფარგლებში, 2030 წლისთვის უზრუნველყოს არანაკლებ 1,6 მილიონი შინამეურნეობის ბუნებრივ აირთან დაკავშირება, ხოლო 2036 წლისთვის მინიმუმ სამი მილიონი.

პუტინმა დაავალა: წრიული ეკონომიკის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს 2030 წლისთვის ყოველწლიურად წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მოცულობის 100%-ის დახარისხებას, ასეთი ნარჩენების არაუმეტეს 50%-ის განკარგვას და წარმოებისა და მოხმარების ნარჩენების მინიმუმ 25%-ის ჩართვას ეკონომიკურში.

მიმოქცევა, როგორც მეორადი რესურსები და ნედლეული;

გაანახევრებს საშიში დამაბინძურებლების ემისიებს, რომლებიც ყველაზე უარყოფით გავლენას ახდენენ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე 2036 წლისთვის;

ტყეებისა და ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება, სპეციალურად დაცული ბუნებრივი ტერიტორიების მდგრადი განვითარება და ეკოტურიზმის პირობების შექმნა ყველა ეროვნულ პარკში.

მდგრადი და დინამიური ეკონომიკის შესაქმნელად : უზრუნველყოს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი მსოფლიოში საშუალოზე მაღალი და მიაღწიოს მეოთხე ადგილს მსოფლიოში მთლიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით, რომელიც გამოითვლება მსყიდველობითუნარიანობის პარიტეტზე, არაუგვიანეს 2030 წლისა.

მშპ-ს სტრუქტურაში საქონლისა და მომსახურების იმპორტის წილის 17 პროცენტამდე შემცირება;

უზრუნველყოს მოსახლეობის შემოსავლების მდგრადი ზრდა და საპენსიო უზრუნველყოფის დონე არ იყოს ინფლაციის მაჩვენებელზე დაბალი;

ტურიზმის ინდუსტრიის წილის გაზრდა მშპ-ში ხუთ პროცენტამდე;

გაზარდოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი 2021 წლის მაჩვენებელთან შედარებით მინიმუმ ერთნახევარჯერ.

„ტექნოლოგიური ლიდერობის“ ეროვნული მიზნის მისაღწევად , პუტინმა დაავალა: უზრუნველყოს, რომ 2030 წლისთვის რუსეთი მოხვდეს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების თვალსაზრისით;

გაზარდოს შიდა დანახარჯები კვლევასა და განვითარებაზე მშპ-ს მინიმუმ ორ პროცენტამდე, მათ შორის კერძო ბიზნესის ინვესტიციების გაზრდით ამ მიზნებისთვის მინიმუმ გაორმაგებით. სახელმწიფო და მუნიციპალური მმართველობის, ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს ციფრული ტრანსფორმაციისთვის :

2030 წლისთვის 97%-მდე და 2036 წლისთვის 99%-მდე წვდომის მქონე შინამეურნეობების წილი, რომლებსაც აქვთ წვდომა მაღალსიჩქარიანი ფართოზოლოვანი ინტერნეტით;

თანაბარი შესაძლებლობების, პროფესიული ცოდნის პრიორიტეტისა და კვალიფიკაციის პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კადრების შერჩევის, განვითარებისა და როტაციის სისტემის შექმნა;

უზრუნველყოს ქსელის სუვერენიტეტი და ინფორმაციის უსაფრთხოება ინტერნეტში. საერთო ჯამში, დადგენილება შეიცავს 97 პუნქტს, რომელთაგან თითოეულში დეტალურად არის ჩამოთვლილი ძირითადი მაჩვენებლები, რომლებსაც რუსეთმა უახლოეს წლებში უნდა მიაღწიოს.”– ნათქვამია დოკუმენტში.

სხვა ამბების წაკითხვა