განათავსე შენი რეკლამა აქ - დარეკე 577 13 11 12 IMG.GE

2019 წლის 11 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა 18 ჟურნალისტის სასარჩელო მოთხოვნები და დაავალა შპს ,,იბერია TV“-ს მოსარჩელეებისთვის აენაზღაურებინა 2 თვის შრომის ოდენობის კომპენსაცია, 1 კვირის სახელფასო დავალიანება და მასზე დარიცხული პირგასამტეხლო, თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე 0,07%-ის ოდენობით.

თქვენი კომენტარი?