ჩვენ შესახებ

ვებ პორტალი Multimedia.ge ინტერნეტ სივრცეში 2018 წლის 24 ოქტომბერს განთავსდა. ჩვენ ვავრცელებთ ინფორმაციას, რაც გაინტერესებთ, ან რამაც შესაძლოა დაგაინტერესოთ.

ფეისბუქ პოსტები, რომელიც ქვეყნდება ჩვენ ვებ გვერდზე, წარმოადგენს ავტორის მოსაზრებას და შესაბამისად, მის შინაარსზე ან ნამდვილობაზე პასუხს აგებს მხოლოდ ავტორი. ჩვენ პასუხს ვაგებთ იმ ინფორმაციაზე, რაც multimedia.ge-ს სახელით ქვეყნდება. არ ვავრცელებთ ისეთი შინაარსის მასალებს, რომელიც ეფუძნება გაურკვეველი წარმომავლობის წყაროებს, შეთქმულების თეორიებს, გაურკვეველ კვლევებს ან სამეცნიერო დასკვნებს.

ვებ გვერდის დამფუძნებელი : გიორგი ლაღიძე

კონტაქტი: 577 13 11 12

ელ:ფოსტა: multimediageorgia@gmail.com